FWLD - Working for Non-Discrimination and Equality

Publications

Concept paper on Gender Based Violence Download: Concept paper on Gender Based Violence  
Download: घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ सम्बन्धी जानकारी पत्र
Download: बलात्कार विरुद्धको कानुनसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका
Download: यौनजन्य दुव्र्यवहार विरुद्धको कानुनसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका
Download: घरेलु हिंसाविरुद्धको कानुनसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका
Download: Domestic Violence (Offence and Punishment) Act, 2008 and Conceptual Framework
Download: महिलाविरुद्ध हुने हिंसासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरुको जानकारी–पत्र