FWLD - Working for Non-Discrimination and Equality

< Back to Publications

संयुक्त राष्ट्र संघीय महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने समितिले नेपालको सातौं आवधिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा दिइएको मुद्दाहरू र प्रश्नहरूको सूची, २०८०