FWLD - Working for Non-Discrimination and Equality

सशस्त्र द्धन्दमा बालबालिकाको संलग्नताका सम्बन्धमा व्यवस्था भएको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको स्वेच्छिक प्रोटोकल, २०००