FWLD - Working for Non-Discrimination and Equality

< Back to Publications

लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७२ ले गरेका संशोधनहरु