FWLD - Working for Non-Discrimination and Equality

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार –नियन्त्रण_ ऐन, २०६४ को कार्यान्वयन समीक्षा २०७१ः जानकारी पत