FWLD - Working for Non-Discrimination and Equality

< Back to Publications

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्ध पीडित केन्द्रित दृष्टिकोणबाट अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरु सम्बन्धी साझा अवधारणापत्र