FWLD - Working for Non-Discrimination and Equality

< Back to Publications

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी मुद्दामा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था र पीडितको क्षतिपूर्तिमाथिको पहुँच