FWLD - Working for Non-Discrimination and Equality

मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्ने …….. दोस्रो स्वेच्छिक प्रोटोकल, १९८९