FWLD - Working for Non-Discrimination and Equality

महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धिको इच्छाधिन आलेख, १९९९