FWLD - Working for Non-Discrimination and Equality

महिला विरुद्धका सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि, १९७९