FWLD - Working for Non-Discrimination and Equality

महिलाहरुको राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९५२