FWLD - Working for Non-Discrimination and Equality

दासत्व महासन्धिलाई संशोधन गर्ने प्रोटोकल, १९५३