FWLD - Working for Non-Discrimination and Equality

दासत्व, दास व्यापार र दासत्व समान संस्था र अभ्यासहरुको उन्मुलन सम्बन्धी पूरक महासन्धि, १९५६