FWLD - Working for Non-Discrimination and Equality

जाति हत्या अपराधको रोकथाम र सजाय सम्बन्धी महासन्धि, १९४८