FWLD - Working for Non-Discrimination and Equality

खेलकुदमा रंगभेद विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८५