FWLD - Working for Non-Discrimination and Equality

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिकोे स्वेच्छिक प्रोटोकल, २००६