FWLD - Working for Non-Discrimination and Equality

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६